Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest ruchem świeckich katolików (laikatu) zmierzającym do krzewienia wartości chrześcijańskich w życiu publicznym. Wywodzi się z katolickich ruchów społecznych XIX wieku.

W naszym Kościele spotkania Akcji Katolickiej odbywają się raz w miesiącu po Mszy Świętej o godzinie 18.00. Adoracje Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Akcję Katolicką w drugie czwartki miesiąca od 7.00 do 18.00. Akcja Katolicka współpracuje z Centrum Opatrzności Bożej w Wilanowie.

Akcja Katolicka to:

 • urząd kościelny wiernych świeckich, należący do fundamentalnej struktury Kościoła;
 • misja głoszenia Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa;
 • chrystianizacja każdej dziedziny życia;
 • wspólny front apostolskiego działania Kościoła;
 • budowanie Kościoła (nie przez zewnętrzną ludzką działalność typu świeckiego, ale przez środki nadprzyrodzone: słowo, sakrament i posługę miłości);
 • widzenie, ocenianie, działanie – w duchu Ewangelii;
 • odrodzenie życia według zasad katolickich w rodzinie i społeczeństwie;
 • kształtowanie życia według zasad wiary;
 • wzrastanie i umacnianie wspólnoty chrześcijańskiej;
 • pogłębienie wiedzy o Jezusie Chrystusie, aby nastąpił świadomy wybór Jezusa Chrystusa jako Pana życia chrześcijanina;
 • odpowiedź na sekularyzację, wypierającą wartości chrześcijańskie z życia społeczeństwa;
 • szkoła życia społecznego.

Cele powołania i istnienia Akcji Katolickiej to:

 • praca formacyjna samych członków Akcji, której celem jest ukształtowanie dojrzałej wiary;
 • dobrze uformowani ludzie powinni angażować się w sprawy Kościoła, zajmując miejsca w parafiach jeszcze nieobjętych ewangelizacją;
 • członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb, jakie się jawią;
 • członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym (polityka, gospodarka, kultura) na miarę swoich charyzmatów i możliwości; poprzez aktywne działanie powinni urzeczywistniać wartości chrześcijańskie;
 • w swojej pracy apostolskiej powinni łączyć wypracowane wartości, jakie istnieją w Kościele i koncentrować je wokół sprawy ewangelizacji, nie naruszając ich suwerenności; zadaniem członków Akcji byłoby więc tworzenie porozumienia i wspólnego działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości.

Akcja Katolicka nie ma swojego lidera i swoich celów: jej liderem jest Kościół i realizacja celów Kościoła.

Celem nadrzędnym działalności Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego reagowania na problemy świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska. Ważnym zadaniem Akcji jest także kształcenie działaczy społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych.

Zadania stojące przed Akcją Katolicką w XXI wieku:

 • wzbogacanie społeczności Kościoła jako formacja intelektualna, duchowa, apostolska, kulturalna, społeczna;
 • realizacja apostolskiego celu Kościoła w zakresie ewangelizacji, uświęcania się, formacji sumienia według wzoru sumienia chrześcijańskiego – dążenie każdego chrześcijanina do świętości;
 • rozświetlanie życia codziennego według Ewangelii Jezusa: rodzinnego, społecznego, zawodowego, politycznego, ekonomicznego, kulturalnego;
 • ewangelizacja w małżeństwie, rodzinie i społeczeństwie (różne instytucje, np. szkoła) biorąc wzór ze Świętej Rodziny;
 • wdrażanie Ewangelii w życie codzienne;
 • współodpowiedzialność świeckich z hierarchią za wyznawaną wiarę, a podawaną przez Urząd Nauczycielski Kościoła;
 • świadectwo jedności w wierze z duchowieństwem, biskupami i Papieżem;
 • przywrócenie świadomości suwerenności duchowej i moralnej Kościoła;
 • współpraca świeckich i duchownych;
 • podejmowanie wraz z osobami duchownymi wspólnego działania, by budować, rozwijać i podkreślać wspólnotę Kościoła;
 • angażowanie świeckich w organizowanie życia codziennego, społecznego i kościelnego;
 • ożywienie umiłowania modlitwy, kontemplacji, życia liturgicznego i sakramentalnego;
 • działalność na rzecz wzrostu powołań do chrześcijańskiego małżeństwa, do sakramentalnego kapłaństwa i do życia konsekrowanego;
 • gotowość uczestnictwa w przedsięwzięciach i działaniach Kościoła zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym;
 • zaangażowanie w dziedzinie katechezy i pedagogiczne umiejętności w wychowaniu chrześcijan;
 • pobudzenie do chrześcijańskiej obecności w różnych środowiskach społecznych i udział w organizowaniu i animacji dzieł charytatywnych, kulturalnych, duchowych.

Prezesem Akcji Katolickiej jest pan Jan Kaczalski.
Opiekunem jest ks. proboszcz Piotr Waleńdzik.
W spotkaniach Akcji Katolickiej aktualnie uczestniczy 14 osób.