Informacja nt. projektu inwestycyjnego „Rewitalizacja zabytkowego Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie…”

FundEur2

Informacja nt. projektu inwestycyjnego realizowanego przez Parafię Wszystkich Świętych w Warszawie (2017-2020).


„Rewitalizacja zabytkowego Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie dla zachowania dziedzictwa kulturowego i poprawy dostępności do zasobów kultury”.

Jest to projekt dofinansowywany przez Unię Europejską z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020. PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Wnioskodawca i Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych w Warszawie.

Główne cele dla projektu inwestycyjnego w obiekcie podzielonym na dwie części „Kościół górny” – główne miejsce kultu oraz Kościół dolny – zabytkowe piwnice:

po pierwsze: zachowanie historycznych i artystycznych walorów dziedzictwa kulturowego obecnych w górnym Kościele Wszystkich Świętych oraz ich szerokie upowszechnienie wśród mieszkańców miasta, regionu i turystów;

po drugie: dostosowanie dolnego Kościoła Wszystkich Świętych do nowych funkcji kulturowych dla rozwoju społecznego i poprawy dostępności do zasobów kultury o znaczeniu regionalnym i uniwersalnym.

Wyznaczone cele powinny być osiągnięte dzięki wykonaniu prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich historycznego obiektu Kościoła Wszystkich Świętych. Pomyślano o zachowaniu i wzmocnieniu dotychczasowych funkcji obiektu, a także o nadaniu mu nowych funkcji użytkowych z przeznaczeniem na cele kulturalne i edukacyjne.

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje m.in.:
1. wymianę instalacji elektrycznej w górnym i dolny kościele wraz z montażem oświetlenia efektowego i instalację opraw oświetleniowych służących właściwemu wyeksponowaniu 7 obrazów M. Willmanna (1630-1706) formatu 390 x 280 cm, a także pozostałych dzieł sztuki i architektury bryły budynku,
2. wymiana posadzki górnego kościoła tj. usunięcie posadzki z gruzu kamiennego i ułożenie nowej posadzki oraz odtworzenie posadzki dolnego kościoła,
3. wymiana nagłośnienia,
4. dostosowanie obiektu do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, w tym wyposażenie go w dźwig osobowy,
5. remont i adaptację poszczególnych pomieszczeń w kościele dolnym do pełnienia nowych funkcji kulturalnych, turystycznych i społecznych,
6. dostosowanie w kościele dolnym zaplecza socjalnego, sanitarnego i technicznego do nowych funkcji,
7. wykonanie ekspozycji w dolnym kościele oraz ścieżek zwiedzania w górnym kościele zgodnie z przygotowanym programem kulturowym.

Podstawowe parametry techniczne budynku Kościoła Wszystkich Świętych to: powierzchnia użytkowa kościoła górnego 2.018,00 m2 , kubatura całości obiektu 86.400,00 m3 , powierzchnia użytkowa kościoła dolnego 1.852,1 m2 , kubatura kościoła dolnego 14.080,0 m3.

Nowy program kulturowy

Przyjęto założenie, że dzięki realizacji programu kulturowego nastąpi wzrost liczby osób zainteresowanych ofertą kulturalną o 4430 osób rocznie (zgodnie z szacunkami wskaźnika rezultatu), głównie z przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych. Blisko 8500 osób odwiedzi i skorzysta z obiektu kościoła górnego i dolnego w celach kulturalnych.

Cechą charakterystyczną nowego programu kulturowego będzie zaoferowanie wielodyscyplinarnej propozycji kulturalnej dla odbiorców. Zostanie utworzona wielotematyczna ścieżka edukacyjna, będzie udostępniona sala wielofunkcyjna, sale spotkań, debat, ćwiczeń i warsztatów oraz miejsca integracji kulturowej. Parafia planuje udostępnianie wybranych pomieszczeń dolnego kościoła dla innych podmiotów sektora kultury, edukacji i nauki nastawionych na organizowanie imprez, wydarzeń, zajęć, spotkań i innych form aktywności społecznej.

Mieszkańcy i goście będą mogli zapoznać się z dziełami wybitnych twórców, artystów i animatorów życia społecznego, z ich historią, z dziejami kościoła i miasta, także z wątkami dramatycznymi i jednocześnie heroicznymi dotykającymi postaw ludzi walczących o wolność, godność, prawdę i sprawiedliwość. Nie zabraknie przywołania wspomnień o ludziach, którzy ratowali Żydów od zagłady, narażając lub wręcz tracąc własne życie.

W długim okresie oddziaływania projekt wpłynie na rozwijanie postaw patriotycznych, budowanie więzi lokalnych, tworzenie nowych oddolnych inicjatyw kulturalnych, a co za tym idzie będzie miał wpływ na budowanie kapitału społecznego regionu.

Kierownikiem projektu jest Proboszcz Parafii, wspierany przez Radę Parafialną oraz inwestora zastępczego wybranego w drodze postępowania konkurencyjnego wg zasad wyboru wykonawców przyjętych w przepisach POIiŚ.

Finansowanie projektu.

Całkowity planowany koszt inwestycji w ramach projektu wynosi 22.041.287,18 PLN. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (8.1. POIŚ) to 17.633.029,74 PLN. Krajowy wkład – środki z budżetu Parafii to 4.408.257,44 PLN.

Wyznaczony okres realizacji projektu przypada na lata 2017-2020.

Ks. Piotr Waleńdzik – Proboszcz Parafii

Zgłaszanie nieprawidłowości dot. projektu inwestycyjnego

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Wychodząc naprzeciw ww. oczekiwaniom Instytucja Zarządzająca stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na:

Zgłaszanie nieprawidłowości – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie